Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal

Čemu teorijska nastava?


Kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda kao i da bi se novopečeni vozači pripremili za stupanje u saobraćaj u obavezan deo pripreme za dobijanje dozvole uključena je i teorijska nastava...

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, teorijska obuka je obavezna. Teorijska obuka je koncipirana kao problemska nastava koja će se bazirati na rešavanju konkretnih saobraćajnih situacija, kao i rešavanju testova za polaganje teorijskog ispita.

ucionica gold signal

"Voziti auto više nije luksuz nego potreba!"

Sigurno ste bar jednom ovo čuli. Pored svih benefita koje nam vožnja donosi ona sa sobom nosi i određene rizike, konkretno rizik od saobraćajne nesreće. Kako bismo Vas što bolje pripremili za sedanje za volan, pre toga ćete biti teorijski potkovani, a znanje će vam preneti naši iskusni predavači.

Teorijski deo obuke obuhvata ukupno 40 časova predavanja, koje su kandidati obavezni da odslušaju. Podaci o prisustvu nastavi se istog dana evidentiraju u jedinstveni elektronski sistem obuke vozača, a prisustvo svim časovima je preduslov za odobrenje polaganja teorijskog ispita.

U toku jednog dana, može se održati najviše tri časa teorijske obuke od po 45 minuta, čemu najčešće pribegava i naša škola radi skraćenja vremena pohađanja same obuke.

Predavanja se ne održavaju vikendom i u danima državnih praznika, a datume kada se nastava održava, kao i same termine, određuje predavač u dogovoru sa konkretnom grupom polaznika kojoj predaje.

Na svim časovima teorijske nastave, kandidat je u obavezi da kod sebe ima važeću ličnu kartu (odnosno pasoš ili drugi dokument sa slikom za strane državljane) i knjižicu obuke, koju izdaje auto škola.

ucionica gold signal

Prema važećem pravilniku, teorijska nastava se sastoji od 14 osnovnih tema čiji je sadržaj sledeći:


1. Bezbednost saobraćaja
 • pojam, značaj i osnovne odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • osnovna načela bezbednosti saobraćaja na putevima
 • saobraćajne nezgode, njihovi uzroci i posledice
2. Vozač
 • pojam, značaj i uticaj vozača na bezbednost saobraćaja
 • osobine i postupci vozača koji utiču na bezbednost saobraćaja
 • sociološki činioci koji utiču na ponašanje vozača
 • značaj procene saobraćajne situacije i način donošenja odluka vozača
 • orijentacija vozača u vremenu i prostoru
 • osnovni psihički procesi i psihološki činioci koji utiču na procene, donošenje i sprovođenje odluka vozača u toku vožnje
 • vreme reakcije, pažnja i umor vozača
 • promene kod vozača koje nastaju usled korišćenja alkohola i/ili drugih psihoaktivnih supstanci čija je upotreba zabranjena pre i za vreme vožnje
 • psihofizički uslovi za upravljanje vozilom koje moraju ispunjavati vozači i način utvrđivanja ispunjenosti tih uslova u saobraćaju na putu
 • vreme upravljanja vozilom u saobraćaju na putu i odmori vozača
 • planiranje i priprema za putovanje, odnosno upravljanje vozilom
3. Put
 • pojam, značaj puta i vrste puteva
 • karakteristike puta koje su od značaja za bezbednost saobraćaja (poprečni profil puta, kolovozni zastor, prijanjanje, broj i širina saobraćajnih traka, odvodnjavanje, oštećenja kolovoza, preglednost puta, horizontalne i vertikalne krivine, tuneli, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci i drugi putni objekti)
 • uticaj vremenskih prilika (snega, snežne vejavice, kiše, magle, poledice, grada, temperature, vazdušnog pritiska, vlažnosti vazduha i dr.) na stanje puta i bezbedno odvijanje saobraćaja (vidljivost, dužina zaustavnog puta, režim vožnje i dr.)
 • put u noćnim uslovima vožnje (uticaj na sposobnost vozača, uočljivost drugih vozila, pešaka i prepreka na putu, uticaj na brzinu kretanja i procenu brzine drugih vozila i dr.) i oprema puta
 • tehničko regulisanje saobraćaja (opšte odredbe, pešačka zona, zona usporenog saobraćaja, zona "30", zona škole, zaštita životne sredine, tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja i dr.)
4. Vozilo
 • pojam i značaj vozila, definicije vrsta vozila i identifikaciona oznaka vozila
 • osobine vozila koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja na putevima
 • osnovni sklopovi i uređaji vozila i njihov uticaj na bezbednost saobraćaja na putu, značaj i uticaj tehničke ispravnosti vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja
 • zaustavni put i put preticanja
 • najčešće i najopasnije neispravnosti vozila i mogućnosti njihovog otklanjanja od strane vozača raspoloživom opremom i sredstvima, postavljanje na točkove lanaca za sneg
 • značaj i uticaj opterećenja i načina opterećenja vozila na bezbednost saobraćaja
 • elementi aktivne bezbednosti vozila i (8) elementi pasivne bezbednosti vozila
 • elementi katalitičke bezbednosti vozila
 • uslovi za učešće vozila u saobraćaju na putu
 • tehnička ispravnost vozila, tehnički pregledi vozila, redovni, vanredni i kontrolni tehnički pregledi
 • osnove ekonomične vožnje i uticaj saobraćaja na stanje životne sredine i njeno ugrožavanje
 • zabrana odlaganja i ispuštanja materija i otpada kojim se ugrožava životna sredina
5. Pravila saobraćaja
 • pojam i značaj pravila saobraćaja
 • opšte odredbe o ponašanju učesnika u saobraćaju
 • upotreba pokazivača pravca, uključivanje vozila u saobraćaj i isključivanje iz saobraćaja, kretanje vozila po putu
 • skretanje (skretanje ulevo ili udesno), polukružno okretanje, kretanje vozilom unazad, mimoilaženje, preticanje i obilaženje
 • brzina
 • prvenstvo prolaza
 • saobraćaj na raskrsnici
 • nasilnička vožnja
 • zvučni ili svetlosni znaci upozorenja
 • zaustavljanje i parkiranje
 • vučenje vozila
 • upotreba svetala u saobraćaju
 • saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama, saobraćaj traktora, radnih mašina i motokultivatora, saobraćaj zaprežnih vozila i učešće životinja u saobraćaju
 • saobraćaj bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala
 • kretanje pešaka, obaveze vozača prema pešacima
 • saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge
 • saobraćaj na autoputu i motoputu
 • vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza
 • upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla
 • mere predostrožnosti prilikom napuštanja vozila
6. Ostali učesnici u saobraćaju
 • pojam i karakteristike učesnika u saobraćaju koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja
 • karakteristike pokašanja u saobraćaju dece, starih lica, osoba sa posebnim potrebama, pešaka, biciklista, motociklista i drugih lica
 • pojam, karakteristike i uticaj šinskih vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja
 • uticaj životinja na bezbedno odvijanje saobraćaja na putu
7. Saobraćajna signalizacija
 • pojam, značenje, način obeležavanja i postavljanje
 • saobraćajni znakovi, pojmovi (znakovi opasnosti, izričitih naredbi, obaveštenja, dopunske table)
 • značenje saobraćajnih znakova, mesto postavljanja i prestanak važnosti
 • oznake na kolovozu i trotoaru, pojmovi i značenje
 • svetlosni saobraćajni znakovi, pojmovi i značenje, semafori i njihova namena (regulisanje kretanja vozila: po putu, preko raskrsnice, na prelazu preko železničke pruge, regulisanje kretanja na biciklističkim trakama, odnosno stazama i regulisanje kretanja pešaka)
 • svetlosne oznake (podela i način obeležavanja)
 • način obeležavanja prelaza puta preko železničke pruge
 • način obeležavanja prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu
 • znaci i naredbe koje daju ovlašćena lica (njihovo značenje i način davanja)
8. Prevoz tereta i lica vozilima
 • opšte odredbe, pojam, značaj i zabrane
 • opterećenje vozila (osovinsko opterećenje, ukupna masa, nosivost, najveća dozvoljena masa, najveća dozvoljena ukupna masa, smeštaj i obezbeđenje tereta)
 • vanredni prevoz (pojam, uslovi pod kojim se obavlja, dozvola)
 • prevoz lica vozilima (pojam i značaj, opterećenje vozila, način prevoza, ograničenja)
9. Vozačke dozvole
 • pojam i značaj
 • propisi vezani za pravo na upravljanje vozilom u saobraćaju na putu, uslovi za upravljanje vozilom, starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole, postupak izdavanja vozačke dozvole, zdravstveni pregledi, vozačke dozvole za kategorije motornih vozila, oduzimanje vozačke dozvole, izvršenje mere zabrane upravljanja, profesionalni vozači, vozači tramvaja, vozači turističkog voza
 • probna vozačka dozvola (pojam, značaj i uslovi za upravljanje vozilom)
 • osposobljavanje kandidata za vozače (teorijska obuka, praktična obuka i vozački ispit)
10. Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode
 • postupak u slučaju saobraćajne nezgode (pojam, dužnosti i obaveze vozača i lica koja se zateknu na mestu nezgode)
 • dužnost i obaveze policije, zdravstvene ustanove, upravljača puta, osiguravajućih društava
 • evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
11. Posebne mere i ovlašćenja
 • isključenje vozača iz saobraćaja, zadržavanje vozača, upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled, utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju, zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila, snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih postupanja u saobraćaju suprotnih propisima, privremeno oduzimanje predmeta prekršaja, oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač ima više od jedne vozačke dozvole, isključenje vozila iz saobraćaja, upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila, uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila
12. Teorijsko objašnjenje radnji vozilom i drugo
 • izvođenje radnji vozilom u saobraćaju na putu: polazak sa mesta, uključivanje vozila u saobraćaj na putu, vožnja unapred, vožnja unazad, promena pravca kretanja i zaustavljanje vozila, održavanje brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije i uslova puta i vremenskih uslova, skretanje, polukružno okretanje, obilaženje, mimoilaženje, preticanje, promena saobraćajne trake, zaustavljanje i naglo kočenje, korišćenje saobraćajne trake za usporavanje i ubrzavanje, propuštanje drugih učesnika u saobraćaju, ustupanje prava prvenstva prolaza
 • postupanje vozača: pri nailasku i prolasku kroz raskrsnicu na kojoj je saobraćaj regulisan pravilom desne strane, saobraćajnim znakom, svetlosnim saobraćajnim znakom, znacima i naredbama koje daje ovlašćeno lice, odnosno nailasku na raskrsnicu sa kružnim tokom saobraćaja, prilikom izbora brzine kretanja vozila u zavisnosti od saobraćajne situacije, uslova puta i vremenskih uslova, pri nailasku na pešački prelaz, u odnosu na pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju, prilikom prelaska preko železničke i tramvajske pruge i vožnje kroz tunel, prilikom smanjene vidljivosti i u uslovima padavina i prilikom kretanja putem na kojem se izvode radovi
13. Društvena opasnost i posledice nepoštovanja propisa
 • moguće štetne posledice nepoštovanja propisa
 • kaznene mere za učinioce povreda odredaba propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja u odnosu na društvenu opasnost (kazneni poeni, kazna zatvora, novčana kazna, mere bezbednosti i zaštitne mere)
14. Vežbe na času i simulacije polaganja ispita
 • Vežbe obuhvataju razmatranje konkretnih saobraćajnih situacija, rešavanje ispitnih pitanja i bliža objašnjavanja pitanja iz programa teorijske obuke
Pozovite nas
069779734