Upiši se on-line
+381 69 7797 34 +381 11 266 77 88
logo gold signal
On-line Testovi

Test 29



1. Pitanje: Zaustavna traka je na slici označena brojevima:












2. Pitanje: Vozač koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko lice zadobilo telesne povrede, odnosno poginulo, ili je nastala velika materijalna šteta: (Zaokružiti dva tačna odgovora)









3. Pitanje: Vozač koji je probnu vozačku dozvolu stekao pre navršenih 18 godina života za vreme upravlјanјa motornim vozilom kategorije B:








4. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici:











5. Pitanje: Na delu puta na kome se izvode radovi regulisanјe saobraćaja mogu da obavlјaju najmanјe dva radnika određena od strane izvođača radova koji daju znakove:








6. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak prikazan na slici označava:










7. Pitanje: Na semaforima sa trobojnim svetlima kojima se reguliše kretanјe vozila, kada se svetla postavlјaju po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, nјihov raspored je:








8. Pitanje: Svetlosni saobraćajni znak - zeleno svetlo koji daje semafor ima značenјe:








9. Pitanje: Oznaka prikazana na slici označava:











10. Pitanje: Razdelna udvojena kombinovana linija označava:








11. Pitanje: Dopunska tabla prikazana na slici označava:











12. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











13. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











14. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











15. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











16. Pitanje: Saobracajni znak prikazan na slici označava:











17. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prvenstvo prolaza ima vozilo označeno brojem:










18. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vozač koji koristi saobraćajnu traku za uključivanje na autoput, nakon što se uverio da uključivanje može da izvrši na bezbedan način:










19. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, vučenje neispravnog vozila na propisan način vrši:











20. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici prinudno zaustavljeno vozilo (sa postavljenim sigurnosnim trouglom):










21. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici parkiranje ili zaustavljanje vozila:











22. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu na kome se saobraćaj odvija u oba smera, vozaču crvenog vozila parkiranje je dozvoljeno neposredno uz:











23. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozač putničkog vozila:










24. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, prema oznakama na kolovozu, vozaču putničkog vozila preticanje:











25. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici preticanje:











26. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na delu puta koji je saobraćajnim znakomoznačen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilaženje vozila nemoguće zbog suženja puta sa obe strane:











27. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici kretanje vozila unazad:










28. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici, na putu u naselju sa fizički odvojenim saobraćajnim trakama, pravilno se kreće:











29. Pitanje: U situaciji prikazanoj na slici vozači vozila:











30. Pitanje: Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbeđuje prolaz vozilima koja se kreću iza njega, ostali učensnici u saobraćaju:








31. Pitanje: Na vozila sa prvenstvom prolaza, pod uslovom da ne ugrožavaju bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ne primenjuju se odredbe zakona o: (zaokružiti dva tačna odgovora)









32. Pitanje: Na motoputu:








33. Pitanje: Pre nego što napusti parkirano vozilo, vozač mora da:








34. Pitanje: U uslovima nedovoljne preglednosti, vozač je dužan da bezbedno uključenje u saobraćaj izvede:








35. Pitanje: Odgovornost za štete nastale od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila snosi:








36. Pitanje: Kada je vozilo parkirano suprotno propisima, a vozač nije prisutan:








37. Pitanje: Vozač može zahtevati da se izvrši analiza krvi, odnosno krvi i urina ili drugih telesnih materija, u odgovarajućoj ustanovi, o sopstvenom trošku ako osporava rezultate dobijene izvršenim ispitivanjem pomoću odgovarajućih sredstava (alkometar, droga test i dr.):








38. Pitanje: Vozaču koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko železniče pruge kada im je svetlosnim saobraćajnim znakom kojim se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou bez branika zabranjen prolaz , zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom:







39. Pitanje: Probna vozačka dozvola se može izdati licu koje ispunjava uslove za upravljanje vozililima kategorije B i: (zaokruži dva tačna odgovora)









40. Pitanje: U uslovima smanjene vidljivosti teret koji na putničkom vozilu prelazi najistureniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen:








41. Pitanje: U saobraćaju na putu nije dozvoljeno da se vozilo optereti: (zaokruži dva tačna odgovora)









42. Pitanje: Svetlost pokazivača pravca mora biti:






Završi test

Vreme:

60:00
Pozovite nas
069779734